There’s Nothing Like Home

There’s Nothing Like Home

“…And leah said, “…now my husband will reside with me, for i have borne him six sons,” so she named him zevulun…”  – bereishis 30:20 וַתֹּאמֶר לֵאָה . . הַפַּעַם יִזְבְּלֵנִי אִישִׁי כִּי יָלַדְתִּי לוֹ שִׁשָּׁה בָנִים וַתִּקְרָא אֶת שְׁמוֹ זְבֻלוּן – בראשית ל, כ When our matriarch Leah bore her sixth son, she named him Zevulun, a derivative of […]

December 2, 2019 at 1:03 AM 0 comments

Good Night, Yaakov – Parashat Vayeitzei

Good Night, Yaakov – Parashat Vayeitzei

For fourteen years before this fateful night and twenty years after, Yaakov never lay down to settle in for a good night’s sleep. Now, Yaakov was spending the night at “the place”, precisely the spot where the Beis Hamikdash, Judaism’s holiest site, would some day stand. How could it be that specifically here Yaakov lay down for a relaxing and […]

December 1, 2019 at 1:44 AM 0 comments

The Rest of the Story

The Rest of the Story

“….On the third day, Lavan was informed that Yaakov had fled. He took along his kinsmen and pursued him for the distance of seven day journey….” – Bereishit 31:22-23 ״…ויוגד ללבן ביום השלישי כי ברח יעקב, ויקח את אחיו עמו וירדוף אחריו דרך שבעת ימים….״ – בראשית לא, כב-כג   There is a famous teaching of the Baal Shem Tov […]

November 30, 2019 at 1:59 AM 0 comments

Make the Time to Build a Home

Make the Time to Build a Home

Yaakov and Zevulun represent two opposite ends of the spectrum when it comes to Torah study. Yaakov is called “an innocent man, who dwelled in tents (25:27),” referring to his extended studies in the “tents of Shem and Ever (Rashi),” the academies of Torah study of his time. Zevulun, on the other hand, famously arranged with Yissachar that “Zevulun will […]

November 30, 2019 at 1:06 AM 0 comments

Beneath the Surface of Eisav

Beneath the Surface of Eisav

Yitzchak was blind in his old age, but he couldn’t have been completely oblivious to Eisav’s unrefined character and conduct. His intentions to bless Eisav, nonetheless, must have been based not only on what he didn’t see or know about Eisav, but on what he did see in him. The Torah relates that Yitzchak devoted a lot of energy to […]

November 26, 2019 at 12:50 AM 1 comment

The Fighter – Parashat Toldot

The Fighter – Parashat Toldot

Our patriarchs and matriarchs were perfectly righteous people. In the words of the Tanya (Chapter 23), “throughout their lives they sanctified their every limb to serve exclusively as a ‘chariot’ for the implementation of G-d’s will.” From where then could Eisav, the child of the saintly Yitzchak and pure Rivka, have developed an attraction to idol-worship when he was but a […]

November 25, 2019 at 1:17 AM 0 comments

Earning the Unearnable – Parasht Toldot

Earning the Unearnable – Parasht Toldot

  Yaakov was a devoted son, and his mother’s welfare was surely a concern for him. Yet, Rivka’s promise, “Let your curse be upon me,” persuaded Yaakov to go ahead with her plan to trick Yitzchak into blessing him, and not Eisav, with the greatest blessings that Yitzchak had to offer. If Yaakov himself was afraid of Yitzchak’s curse, (should […]

November 24, 2019 at 2:34 AM 0 comments

Be Practical, but Spiritual…..

Be Practical, but Spiritual…..

  Avraham could not possibly have observed all the mitzvos in their physical form. In order to physically observe the mitzvah of wearing Tefilin, for example, the Tefilin must contain certain parshiyos, portions of the Torah, some of which speak about the Exodus from Egypt. As the Exodus took place more than three centuries after Avraham’s passing, Avraham’s fulfillment of this […]

November 24, 2019 at 1:13 AM 0 comments

Mitzvos for Misses and Mrs. – Parashat Chayei Sarah

Mitzvos for Misses and Mrs. – Parashat Chayei Sarah

A cloud began hovering over the tent immediately upon Rivka’s arrival. When she settled in and began going about her daily activities, Yitzchak noticed a special blessing in the food she prepared. When the candles that Rivka lit before Shabbos were still burning a full week later, Yitzchak became fully confident that Rivka was an heir to his mother’s saintliness, […]

November 17, 2019 at 1:34 AM 0 comments

Life is What You Make of It

Life is What You Make of It

Sarah’s life was far from uneventful or without suffering. Her years were colored by the painful longing for a child and then the joy of Yitzchak’s miraculous birth. The first half of her life she lived outside the Land of Israel; she moved there at the age of 65. She was twice taken captive by powerful kings who desired to marry […]

November 16, 2019 at 2:22 AM 0 comments

A Legacy of Dust and Ashes

A Legacy of Dust and Ashes

It was not only because Avraham humbly described himself using the metaphor of “dust and ashes” that his descendants merited mitzvos that involve dust and ashes. Rather, these two mitzvos in particular, the red heifer and the Sotah water, reflect the heritage of Avraham as expressed in his words, “I am but dust and ashes”. With these words, Avraham effectively […]

November 11, 2019 at 4:46 AM 1 comment

Judging by the Weather

Judging by the Weather

In the midst of conversing with G-d, Avraham sees three men approaching and runs to welcome them to his home. The Gemara (Shabbos 127a) learns from Avraham’s behavior that hospitality to guests is greater than receiving the Shechina, the Divine Presence. The question is, however, having no example or precedent from which to learn, how did Avraham know that it […]

November 10, 2019 at 2:43 AM 2 comments

Angels Have Feelings Too – Parashat Vayeira

Angels Have Feelings Too – Parashat Vayeira

Avraham hosted three angels in the midst of being visited by G-d, from which we learn that hospitality surpasses receiving the Divine Presence. Yet, considering that Avraham’s guests were angels, who had no need for the food and drink he offered, did Avraham in fact fulfill the mitzvah of hachnasat orchim with this act of hospitality? In hindsight, the cause for which […]

November 10, 2019 at 1:20 AM 2 comments

Do You Feel an Urge to Be Kind?

Do You Feel an Urge to Be Kind?

According to Rashi’s explanation, G-d caused that day to be unnaturally hot in order to spare Avraham the burden of entertaining visitors, but the absence of guests was ultimately a source of anguish for Avraham. Does that mean that G-d’s plan went awry? Was G-d’s interference with the weather patterns a waste? It must be that although the plan was […]

November 10, 2019 at 12:35 AM 1 comment

Simchat Torah: The Festival of Ingathering the Torah

Simchat Torah: The Festival of Ingathering the Torah

We call the last day of the festival Simchat Torah, because we rejoice and eat a festive meal to honor the completion of the Torah (Rem”a, Orach Chaim 669:1) וקורין יום טוב האחרון שמחת תורה, לפי ששמחין ועושין בו סעודת משתה לגמרה של תורה – רמ”א אורח חיים תרס”ט, א The second Luchot were given to Moshe on Yom Kippur, after […]

October 17, 2019 at 2:46 AM 0 comments

Happy Feet

Happy Feet

יונה בן אמיתי מעולי רגלים היה ונכנס לשמחת בית השואבה ושרת עליו רוח הקודש ללמדך שאין רוח הקדש שורה אלא על לב שמח – תלמוד ירושלמי, סוכה ה:א The Talmud states that Yonah’s prophecy was inspired by the joy of Simchas Beis Hasho’eva that he witnessed as anoleh regel. What is the significance of the fact that Yonah was an oleh regel, […]

October 17, 2019 at 2:37 AM 0 comments

Celebrating the Torah Sheba’al Peh (Oral Torah)

Celebrating the Torah Sheba’al Peh (Oral Torah)

“….He who has not witnessed the rejoicing at the water drawing, has witnessed NO real rejoicing in his entire life……” (Mishna, Sukkah 5:1) ״אמרו, כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. – משנה, סוכה ה,א The Talmud (Sukkah 48b) quotes the prophetic words of Yeshayahu (12:3),  ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה – And you will draw water […]

October 16, 2019 at 10:12 PM 1 comment

The Sukkah Man

The Sukkah Man

“…The festival of Sukkot you shall make for yourself for seven days…” – Devarim 16:13 חַג הַסֻּכֹּת תַּעֲשֶׂה לְךָ שִׁבְעַת יָמִים – דברים טז, יג Several unique mitzvot are associated with the holiday of Sukkot, yet among them, the Torah calls the holiday Sukkot, naming it specifically for the obligation to dwell in a Sukkah for the duration of these seven days. This […]

October 16, 2019 at 11:20 AM 0 comments

Your Sukkah, Your Life

Your Sukkah, Your Life

“….You shall make yourself the festival of Sukkot for seven days…..” – Devarim 16:13 ״…..חג סוכות תעשה לך שבעת ימים….״ – דברים טז,יג Several unique mitzvos are observed during the holiday of Sukkos. Yet, the holiday is called Sukkos, named specifically for the obligation to dwell in a Sukkah during these seven days, and not for any other of this […]

October 15, 2019 at 6:52 AM 0 comments

It’s Only Temporary

It’s Only Temporary

“…..In Sukkahs you shall dwell for seven days…..”- Vayikra 23:42 The Torah commands, “For all seven days, leave your permanent dwelling and dwell in a temporary dwelling” – Talmud: Sukkah 2A ״…..בסוכות תשבו שבעת ימים, אמרה תורה כל שבעת הימים צא מדירת קבע ושב בדירת עראי” – מסכת סוכה ב,ב In a certain sense, the mitzvah of Sukkah has the distinction […]

October 12, 2019 at 3:14 PM 0 comments